วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แบบฝึกหัด

http://www.freewebs.com/wichaimakyou/SomeAny.htm     
http://www.hwn.ac.th/GroupKnowledge/.../English-Practise.htm            
จุดประสงค์
      1.เพื่อให้ผ้เรียนสามารถใช้  Some  and  Any  ได้
    2.ผู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ประโยค
    3.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้  Some  and  Any
    4.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะการใช้ Some  and  Any  มาใช้ในชีวิตประจำวันได้
     


 แบบฝึกหัดการใช้ some และ any ….

A. Fill in the blanks with the correct noun..


1. I need some (milk)……………….
2. He doesn’t need any (book) …………………..
3. Is there any (salt) ……………. in the bottle?
4. We don’t have any (car)………………
5. My friend wants to buy some (durian)….........................
6. Do you have any (envelope) …………………?
7. Terry has some good (friend) …………………
8. This glass of milk has some (coffee) ………………
9. We need some (salt) ………………. and (pepper) ……………
10. There aren’t any (dog) ………………..on the road.


B. Put some or any in the blanks.


1. I want a mango. Here are …………………..
2. Ben is going to buy ………………vegetables to cook for one meal.
3. I don’t have ……………… pens to sketch my picture.
4. Do you have………………..paper left?
    No, I don’t have ……………..
5. There are………….…people in the hall. They come many places in Bangkok.
6. She doesn’t like …………………..birds.
7. My father doesn’t eat …………………beef.
8. If you are lucky, you’ll see………….dolphins swimming near our boat.
9. There isn’t …………………..milk left.
10. Mr. Sam put…………….onions into the soup.


แบบทดสอบหลังเรียน ( Post-test )
Choose the correct answer and write a b c d in the brackets.


1. Connie puts……………..sugar in the cup.


(a) some (b) any ( )


2. Mother keeps………………….candles in the box.


(a) some (b) any ( )


3. Lisa buys…………………coffee.


(a) some (b) any ( )


4. There aren’t…………………butter for breakfast.


(a) some (b) any ( )


5. I have enough money to buy………………. chocolate.


(a) some (b) any ( )


6. Put………….pepper on your meat, the cook hasn’t put …………..


(a) some - any (b) any – some ( )


7. There isn’t………………..milk for my cat.


(a) some (b) any ( )


8. I’m sorry there isn’t………………rain in this season.


(a) some (b) any ( )


9. Please give me………………..more water.


(a) some (b) any ( )


10. Would you like ……………….tea? Yes, please.


(a) some (b) any ( )


11. Do you have……………….blank paper? Yes, I have………..


(a) some – any (b) any – some ( )


12. Are there……………….bottles of water in the fridge.


(a) some (b) any ( )                            
การอ้างอิง
[3] การใช้ some และ any(เว็บ)
http://www.krurem.com/
 http://www.hwn.ac.th/
 http://www.kr.ac.th/

4 ความคิดเห็น: